თანახმა ვარ ადმინისტრაციული წარმოების მასალები (მათ შორის, განცხადება-ანკეტაზე ხარვეზის დადგენისა და განცხადება-ანკეტის განუხილველად დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება) მივიღო ელექტრონული ფორმით განცხადება–ანკეტაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
განმცხადებელი
მომსახურების ადგილი და დრო
-დან -მდე
დოკუმენტის მიმღები